Gde.rs
 • Аутобуске линије: 24, 25, 26, 83
 • Тролејбуске линије 19, 21, 22, 29
 • Станица метроа Вуков споменик
 • Преко пута Библиотеке се налази јавна гаража

Библиотека је доступна особама са инвалидитетом.

радно време:
сваког радног дана од 8.00 – 20.00 часова
сваке суботе од 8.00 – 14.00 часова
пауза од 10.00 – 10.30 часова пре подне
и од 16.30 – 17.00 часова после подне
простор: 330 м²
фонд: око 28 000 јединица

 • Белетристика
 • Стручна литература
 • Референсна збирка
 • Књиге о ЕУ, закони, прописи...
 • Књиге на страним језицима
 • Новине и часописи
 • Литература из области библиотекарства
 • Позајмица књига
 • Резервација књига
 • Информациона служба
 • Читаоница
 • Едукација корисника
 • Књижевне вечери, трибине, предавања, музички програми
 • Радионице
 • Опрема: телевизор, видео-рикордер, музичка линија, пијанино


Корисници Библиотеке града Београда могу бити сви грађани Србије и страни држављани. Сваки корисник учлањује се лично уз приложену личну карту, а страни држављани уз пасош и у складу са Правилником о условима, начину коришћења и заштити библиотечке грађе Библиотеке града Београда.

Уписом и добијањем чланске карте сваки корисник стиче право на коришћење свих фондова и услуга мреже Библиотеке града Београда.

Учлањење:

Ваша чланска карта

Сваки корисник при упису добија чланску карту. Чланарина важи годину дана од датума уписа. Члан Библиотеке постаје се уплатом прописане чланарине и добијањем чланске карте. Приликом учлањења потребно је показати валидна документа (лична карта, избегличка легитимација, легитимација избеглих и расељених лица, а за стране држављане пасош и пријава боравка,).
Чланска карта је непреносива на друго лице.
Страни држављани – корисници услуга Библиотеке могу позајмљвати  библиотечку грађу уколико се учлане и уплате депозит у висини која је утврђена важећим ценовником Библиотеке.
Сваки члан Библиотеке дужан је да се придржава Правилника о условима, начину коришћења и заштити


библиотечке грађе.
Share